ÇAMLICA KOLEJİ

Uygulamalı Birimler

Görsel Sanatlar

 Resim göze seslenir.Ruhun penceresi de gözdür.
                                                                      Leonardo da Vinci
 
  Görsel sanatlar dersimiz öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilmeleri el becerisi ve koordinasyon yeteneklerinin geliştirilmesi yanı sıra ,hayal gücü yaratıcılık ,bilgi yönlerini destekleyen, gerekli teknik donanımı ve sanat eğitimini  hedef alır .
   Resim dersinde edindikleri teknik bilgi ile resim becerilerinin gelişimi sağlanır. Bilgiyle birlikte estetik bakış açısı kazanır. Estetik bakış açısıyla birlikte çevre bilinci,sosyal sorumluluk bilinci sanat projeleri ile desteklenir. Görsel sanatlar eğitimi ile zihinsel, ruhsal algısal yetenekleri gelişirken,eğitimleri sırasında öğrendikleri sanatçılar,resim sergileri ,müze gezileri ,sanat projeleri sayesinde görsel yetenekleri  ilerler.Ayrıca sanat biçimleri ve görüşleri ile yorum yapabilen bireyler olarak yetiştirmek amaçlarımız arasındadır.

 

  Yeteneğin gelişimi ,fark ettirilmesi,resim dilini kullanma becerisi  zihinsel gelişimle birlikte gerçekleşir.Sanat eğitiminde uygulamalı ve yaratıcı çalışmalar ile gelişimlerine katkıda bulunmak hedefimizdir.

 

 

Beden Eğitimi ve Spor

 

Oyun ve fiziki etkinliklerimizde öğrencilerimiz, sosyal ve duygusal yönden gelişen, zihinsel ve fiziksel özelliklerini geliştiren, hareket yetkinliği ile aktif ve sağlıklı hayat alışkanlığı kazanmış, karmaşık durumlara çözümsel yaklaşabilen, kazanmayı kutlayan ve kaybetmeyi kabullenen öğrenciler yetiştirmek asıl amaçlarımızı oluşturur. Kulüp ve etkinlikler ile ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak ve başarılı olmak hedeflerimiz arasında yer alır. Ayrıca koşular, atlamalar, atmalar, yürüme, sekme ve sıçramalar, yuvarlanma ve dayanmalı aşmalar, kaldırma ve taşımalar, denge alıştırmaları, top alıştırmaları eğitsel oyun eşliğinde oynanır. Öğrencilerimizin aşağıdaki kazanımları elde ederek ilkokuldan mezun olması amaçlanır.
 • Sağlıklı yaşam becerisi kazanma,
 • Temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini özgüven ile sergileme ve mekânsal algı geliştirme,
 • Sportif etkinliklere aktif katılma,
 • Ritim duygusu kazanma,
 • Oyun ve hareket becerileri ilgili kavramlarda stratejiler ve taktikler kullanma,
 • Yeteneklerini keşfetmelerine fırsat verme ve geliştirme,
 • Fiziksel etkinliklerde yeni beceriler kazanma ve deneyim elde etme,
 • Bir takımın ya da grubun parçası olabilmek için iş birlikçi davranışlar geliştirme,
 • Fiziksel etkinliklerde bulunurken uygun güvenlik önlemleri alma,
 • Kültürümüze ve başka kültürlere ait geleneksel ve uluslararası oyunları tanıma,
 • Oyun ve fiziki etkinliklerde kendini tanıma, bireysel sorumluluk, kendine güven ve zaman yönetimi becerileri geliştirme,
 • Oyun ve fiziki etkinliklerde iletişim becerileri, fair- play, sosyal sorumluluk, liderlik, doğaya duyarlılık ve farklılıklara saygı özelliklerini geliştirme hedef alınmıştır.

 

Müzik

Müzik, bireyin düşünen, sorgulayan, üreten ve yaratıcı bir insan olarak topluma kazandırılmasına yardım eder . Müzik , çocuğun beden, zihin-dil, kişilik, psiko-sosyal ve psiko-motor gelişim alanlarına doğrudan katkı sağlayarak sanatsal yaratıcılık ve estetik beğeni yeteneğini  geliştirmektedir.
    Çocukluk döneminde başlayan doğru yönlendirilmiş müzik yaşantısı bireyleri gelecek yaşantılarında daha başarılı , daha mutlu ve dengeli kılacaktır.
Müzikle öğrenme ve Çoklu zeka kuramına göre her çocuğun özel bir yeteneği ve güçlü olduğu bir yanı vardır . Çocuğun müzik yeteneğinin keşfedildikten sonra fizik yapısına uygun bir çalgıya yönlendirilmesi gerekmektedir .
 
Müzik derslerimizde MEB’ nın hazırladığı müfredat programına ilave olarak Carl Orff, Dalcroze ve Kodaly metoduyla öğrencinin vurmalı çalgılar, yaylı çalgılar, tuşlu çalgılar, telli çalgılar ve nefesli çalgılardan oluşan müzikal etkinliklerle çocuğun dünyasına iz bırakmak amaçlanmaktadır .
Müzik etkinliklerimiz çocuğun kendini ifade edebilmesi için ayrıca önemli fırsatlar sunmaktadır.  Müzik derslerimizde,  koro, solo, vücut perküsyonu, dans opera ve yurdumuzdaki müzik kültürünü benimsetmek temel amacımızdır . Müzik derslerimizin ve etkinliklerimizin kazanımları aşağıda belirtilmiştir.
 • Müzik yoluyla estetik yönünü geliştirmek,
 • Duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmeleri ne imkân sağlamak,
 • Yaratıcılık ve yeteneğini müzik üretme yoluyla geliştirmek,
 • Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası müzik kültürlerini tanımak,
 • Kişilik ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamak,
 • Müzik aracılığıyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak,
 • Müzik yoluyla bireysel ve toplumsal ilişkilerini geliştirmek,
 • Bireysel ve toplu olarak, nitelikli değişik türlerde şarkı dinleme, söyleme ve çalma etkinliklerine katılımlarını sağlamak,
 • Müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek,
 • Türkçe’ yi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak,
 • İstiklâl Marşı başta olmak üzere millî marşlarımızı özüne uygun olarak seslendirmelerini sağlamak,
 • Müzik yoluyla sevgi, paylaşım ve sorumluluk duygularını geliştirmek,
 • Millî birliğimizi, bütünlüğümüzü pekiştiren ve dünya ile bütünleşme mizi kolaylaştıran müzik kültürü ve birikimine sahip olmalarını sağlamak,

 

 

Satranç

 

İlkokulda satranç eğitimi, temel düzeyin tekrarı, orta ve ileri seviye olarak verilmekte olup, öncelikli amacımız öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamaktır
Okulumuzun anasınıfı kademesinde almış oldukları temel eğitim sayesinde her biri belirli bir seviyeye ulaşmış olan öğrencilerimiz, satranç eğitimi için özel olarak hazırlanmış olan dersliklerde, konu anlatımlı ve uygulamalı olarak satranç eğitimlerine devam etmektedirler.

 

İlkokul gruplarında daha çok eğitim panosu üzerinden konu anlatımlı, uygulamalı, akıllı tahta da lichess programı üzerinden açılışlar, mat motifleri, oyun ortası ve oyun sonu çalışmaları, temel taktik ve kurallar üzerine çalışmalar yapılır. Satranç turnuvaları ve sınıf içi serbest oyun çalışmaları etkinlikleri ile renklendirilen derslerimize öğrencilerimiz ilgi ile katılmakta olup, bu sayede akademik ve sosyal anlamda kendilerine birçok fayda sağlamaktadırlar.